Verklaring Inzake Privacy

1. Welkom!


We wensen de bescherming van uw Persoonsgegevens en Privacy te verzekeren. Om uw Privacy beter te beschermen, bieden wij deze pagina waarin onze online informatiepraktijken worden uitgelegd.
Door het gebruik van onze sites en / of onze pagina’s online, beschikbaar op platforms en sociale netwerken, stemt u in met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring.
Als wij ons veranderen zullen we de wijzigingen op deze pagina vermelden om u op de hoogte te houden van de informatie die wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en of deze informatie met andere partijen wordt gedeeld.


2. Welke woorden gebruiken we in deze Privacy Verklaring?


B2B LEARNING BV met maatschappelijke zetel gevestigd te 1060 Brussel, Gulden Vlieslaan 79 bus 6, KBO 0475.396.208 en alle aan hem gelieerde ondernemingen over de hele wereld zijn opgenomen onder de “B2B LEARNING”.
We gebruiken de term "Gebruiker" in verwijzing naar de gebruikers van onze websites, online pagina’s en services.
Wij gebruiken de termen "u", "uw" en "de uwe" in verwijzing naar de Gebruiker die deze Privacy Verklaring leest.
Wij gebruiken de termen "wij" en "ons" om te verwijzen naar B2B LEARNING, de verantwoordelijke voor de verwerking.
We gebruiken de term "Persoonsgegevens" in verwijzing naar persoonlijk identificeerbare informatie over u.
We gebruiken de term "Privacy Wet" specifiek verwijzend naar de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van vertrouwelijke gegevens en de verschillende uitvoeringsbesluiten.
We gebruiken de term " Algemene Verordening Gegevensbescherming" of de term “AVG” specifiek verwijzend naar de Verordening (EU) 2016/679 van het europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.


3. Welke informatie verzamelen wij?


Wij controleren de niet-Persoonsgegevens die worden verzameld op onze server log files. Deze informatie omvat bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de site, de meeste populaire pagina’s, besturingssystemen en browser type. Wij gebruiken deze informatie om ons te helpen onze website en uw kijkervaringen te verbeteren. Server log files verzamelen geen Persoonsgegevens.
Wij verzamelen Persoonsgegevens in verband met een communicatie, een applicatie of een dienst die wordt verricht, inbegrepen uw naam, adres, leeftijd, contactgegevens (zoals e-mailadres of telefoonnummer), IP-adres, gebruikers log in van sociaal netwerk.
De aard van de persoonlijke informatie die we verzamelen hangt af van de communicatie, applicatie of dienst die u aanvraagt of die u ontvangt. In het algemeen, vragen we rechtstreeks naar de Persoonsgegevens van u of door gebruik te maken van de verbinding (zoals "Facebook Connect" of “LinkedIn Sign In” bijvoorbeeld). U kunt er altijd voor kiezen om de gevraagde informatie niet te verstrekken, maar dan zouden we niet in de mogelijkheid kunnen zijn of niet bereid zijn om u de communicatie, de applicatie of de gevraagde dienst te leveren.
Door het aanvinken van het daarvoor bestemde vak op de respectievelijke webpagina, en ons uw Persoonsgegevens te vermelden, wordt u beschouwd uw toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van die Persoonsgegevens op de wijze beschreven in deze Privacy Verklaring. Het zou kunnen nodig zijn voor ons om uw Persoonsgegevens te verstrekken aan onze dochterondernemingen en/of aan onze onderaannemer in overeenstemming met de Privacy Wet en/of met de AVG, en gelegen in welk land dan ook, zelfs buiten de Europese Unie, ook als dit land geen passend niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens levert, alleen voor het doel van de uitvoering van dit proces.
We zullen geen persoonlijke identificeerbare informatie openbaar maken, verkopen, verhuren of wisselen aan een andere organisatie of entiteit, behalve nadat u in kennis werd gesteld en wij uw toestemming hebben gekregen of zoals anders vereist door de wet.


4. Gebruiken we cookies om informatie te verkrijgen?


Onze websites en online pagina's kunnen cookies gebruiken om uw kijkervaring te personaliseren. Voor meer informatie, zie onze Verklaring inzake Cookies.
Bij een bezoek aan ons online platform of sociaal netwerk (Facebook, Google+ ...) zij kunnen ook gebruik maken van cookies.


5. Andere regels inzake Privacy?


Bij een bezoek aan onze online pagina’s binnen een platform of sociaal netwerk (Facebook, Google+...) of websites van derden bent u ook onderworpen aan het Privacybeleid en aan de algemene voorwaarden van deze platforms, sociale netwerken en sites van derden. Wij raden u ook aan hun Privacybeleid en algemene voorwaarden te lezen.


6. Met welk doel verzamelen we Persoonsgegevens en voor hoe lang de we behouden uw Persoonsgegevens?


Wij zullen uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die vermeld in deze Privacy Verklaring, of om de doelen specifiek vermeld bij het verzamelen van deze gegevens.
De rechtsgrond voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij U deel uitmaakt.
Voor sommige aspecten, de rechtsgrond voord de verwerking van uw Persoonsgegevens mag ook uw toestemming zijn. U hebt het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

In het bijzonder, kunnen we gebruik maken van Persoonsgegevens om:
• Ons te helpen u de communicatie, applicatie of diensten te leveren;
• Ons te helpen om te gaan met klachten en andere transacties;
• Persoonsgegevens te bevestigen of te corrigeren;
• Informatie voor onze rekening te behandelen;
• Ons te helpen om onze activiteiten en compliance programma's uit te voeren;
• Onze business te controleren;
• Brochures en newsletters in relatie met onze diensten te zenden.

Er kunnen andere redenen zijn voor het gebruik of de openbaarmaking van deze Persoonsgegevens, zoals:
• Doen wat een lokale of buitenlandse rechtbank of overheidsinstantie ons oplegt;
• Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan een ander bedrijf, als we alle of een deel van onze activiteiten verkopen, toewijzen, of op een andere wijze overdragen of als we fusioneren met een ander bedrijf.

Uw Persoonsgegevens zullen ook aan de certificatie-instellingen om de examens te kunnen afleggen.
Wanneer toegestaan door de wet, kunnen wij Persoonsgegevens delen met partners binnen onze groep of geselecteerde derden (bijvoorbeeld financiële dienstverleners, marketing bedrijven) om hen in staat te stellen om hun eigen producten of diensten of die van geselecteerde derden te verkopen.
Voordat we die Persoonsgegevens delen, bieden wij u de mogelijkheid voor het al dan niet gebruik van die Gegevens op zulke manier. U hebt ook het recht om u te allen tijde en gratis te verzetten tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen bij de contactpunten die aan het eind van deze Privacy Verklaring staan vermeld.
Particulieren en bedrijven aan wie wij uw Persoonsgegevens kunnen overmaken voor de hierboven genoemde redenen kunnen zich in België of in andere landen bevinden.
Het kan zijn dat deze landen geen wet hebben die hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de Privacy Wet en/of de AVG. Evenwel, moeten deze personen en bedrijven aanvaarden alle Persoonsgegevens die wij geven te beschermen, tegen oneigenlijk gebruik of openbaarmaking. We zullen passende contractuele waarborgen voorzien voor deze personen en bedrijven die diensten verlenen om een gelijkwaardig niveau van bescherming van Persoonsgegevens te garanderen, zoals vereist door de Privacy Wet en/of de AVG.
Wij zullen uw Persoonsgegevens op te slaan voor een duur van 10 jaren.


7. Hoe toegang krijgen tot, herzien of verwijderen van uw Persoonsgegevens?


In overeenstemming met de Privacy Wet en/of met de AVG, zullen wij uw Persoonsgegevens tot uw beschikking houden voor herziening op uw verzoek. Als u ons vertelt dat uw Persoonsgegevens onjuist zijn of onjuist gebruikt zijn, zullen wij hen corrigeren, bijwerken of verwijderen zoals gepast.
U hebt ook recht om te vragen van ons wissen van Persoonsgegevens of beperking van de verwerking en zich te verzetten tegen de verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Voor informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonsgegevens en voor de uitoefening van uw rechten, gelieve u te richten tot de contactpunten vermeld aan het einde van deze Privacy Verklaring.


8. Worden uw Persoonsgegevens beschermd?


Wij handhaven standaardnormen inzake veiligheid, zowel fysiek als elektronisch, met inbegrip van encryptie, wachtwoorden, fysieke beveiligingsmaatregelen en bestuurlijke procedures om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te beschermen. Slechts een beperkt aantal mensen onder ons mogen uw gegevens openen, verwijderen en wijzigen. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw privacy belangen beschermd worden.


9. Beperkingen


Als de ontvangen informatie schade toebrengt aan anderen, obsceen, bedreigend is of strafrechtelijk implicaties met zich meebrengt, behouden wij het recht om deze informatie te behouden, door te geven of op te slaan op de manier die wij passend achten in onze enige en absolute discretie.


10. Onderzoeken wij of gebruikers onze e-mails openen?


Onze e-mailberichten kunnen een enkele voor eenmalig gebruik “web beacon pixel” bevatten om ons te informeren of onze e-mails geopend werden en te controleren op welke links en advertenties in de e-mail geklikt werd. We kunnen deze informatie gebruiken om redenen zoals de bepaling van de meest interessante inhoud voor onze gebruikers, weten of gebruikers die onze e-mails niet openen hen willen blijven ontvangen en adverteerders in het algemeen informeren over het aantal gebruikers dat op hun advertenties hebben geklikt. Als u niet wilt dat de pixel wordt gedownload naar uw apparaat, moet u ervoor kiezen om onze e-mails volledige in tekstformaat te ontvangen, veeleer dan in HTML formaat.


11. Google Analytics en Advertenties


We gebruiken de "Google Analytics Service", inclusief de dienst "Display Advertising".
Met behulp van de Advertentie-instellingen kunt u zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en aanpassen Google Display Network-advertenties.
U kunt ook de Google Analytics Opt-out Browser Add-on gebruiken, die u de mogelijkheid biedt om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.
De in deze sectie beschreven diensten betreffen het gebruik van Cookies. Voor meer informatie, bezoek onze Verklaring inzake Cookies.


12. Klacht, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van deze website of met betrekking tot de aanvaarding, interpretatie of naleving van de Privacy Verklaring zal worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Brussel die het Belgisch recht zullen toepassen.
U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger)


13. Hoe ons te contacteren?


Voor meer informatie of vragen over onze praktijken met betrekking tot Privacy, neem dan contact op ons:
B2B LEARNING
Gulden Vlieslaan, 79 bus 6
1060 Brussel
België
Tel: +32 (0)2 335 12 36
Email: info@b2blearning.eu


Haut de la page

Een unieke ervaring

We doen er alles aan om u een veilige en persoonlijke navigatie te bieden. Hiervoor gebruiken wij cookies om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interessegebieden, om anoniem statistische gegevens te verzamelen en om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Google kan uw persoonlijke gegevens en cookies gebruiken om haar advertenties te personaliseren.

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd

Subtotaal van uw winkelwagen (1 item) (excl. BTW) :
Mijn winkelwagen Doorgaan met winkelen