Algemene voorwaarden voor onlineverkoop van B2B LEARNING bv
(België – Januari 2021)

1. Identificatie van de onderneming


BV B2B LEARNING
Gulden Vlieslaan 79 bus 6
1060 Brussel
Btw en KBO 0475.396.208
RPR Brussel

E-mail: info@b2blearning.eu

Telefoon: +322 335 12 36


2. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “algemene voorwaarden”) zijn toepasselijk op de overeenkomst die wordt gesloten tussen, enerzijds, B2B LEARNING (nader vereenzelvigd in artikel 1 en hierna “B2B LEARNING” of “wij” genoemd) en, anderzijds, de personen (hierna “klanten” of “u” genoemd) die een bestelling wensen te plaatsen via de website van B2B LEARNING [https://www.b2blearning.eu/nl/] (hierna de “website” genoemd).

2.2 De algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en bestellingen, op alle betalingen en leveringen van diensten door B2B LEARNING, en beheersen uitsluitend alle contractuele relaties tussen B2B LEARNING en de klant. Zo een voorwaarde zou tekortschieten, wordt ze geacht te worden beheerst door de geldende gebruiken in de sector van de afstandsverkoop voor vennootschappen met zetel in België. Ze regelen alle fasen die moeten worden doorlopen bij de plaatsing van de bestelling en bieden garanties voor de opvolging van de bestelling tussen de contracterende partijen.

2.3 De opleidingsuren en tarieven die online beschikbaar zijn, zijn een volwaardig onderdeel van de overeenkomst tussen B2B LEARNING en de klant.

2.4 Door de bestelling te bevestigen overeenkomstig het op de website beschreven proces, gaat de klant onvoorwaardelijk akkoord met de algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van de verkochte diensten. Deze algemene voorwaarden zijn de enige toepasselijke voorwaarden en vervangen alle overige voorwaarden, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.

2.5 B2B LEARNING behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De nieuwe gewijzigde algemene voorwaarden worden onmiddellijk van kracht, behalve voor bestellingen die al zijn aanvaard en onder de toepassing blijven vallen van de algemene voorwaarden die van kracht waren op de datum van bevestiging van de bestelling.

2.6 De aangeboden diensten zijn uitsluitend bestemd voor personen die handelen uit hoofde van hun beroep, i.e. die de gekochte producten kopen of gebruiken voor beroepsmatige doeleinden.

3. Bestelling

3.1. De aanbiedingen op de website van B2B LEARNING brengen geen enkele verbintenis met zich mee. De te koop aangeboden diensten vormen op geen enkele wijze een contractueel voorstel, zodat enkel en alleen de wens waarvan de klant blijk geeft om ze te verwerven, buiten de procedure van plaatsing van een bestelling die wordt beschreven in de algemene voorwaarden en op de website, geen aanleiding kan geven tot het ontstaan van een contractuele relatie.

3.2. De klant die een bestelling zou willen plaatsen op de website, verklaart volledig bekwaam te zijn. Al wie onbekwaam wordt, meer bepaald in de betekenis van de artikelen 1123 en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, mag op geen enkele wijze aankopen verrichten op de website. In een dergelijke situatie is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwame persoon aansprakelijk voor de raadpleging van de website en de diensten die er worden aangeboden. Deze wettelijke vertegenwoordiger is gehouden de huidige bepalingen in acht te nemen. Hoe dan ook moet de wettelijke vertegenwoordiger, bij de doorgifte van persoonsgegevens, zelf het inschrijvingsformulier invullen of aan de persoon die hij vertegenwoordigt de uitdrukkelijke toelating verlenen om dit formulier in te vullen.

3.3. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 5 zijn de partijen contractueel gebonden nadat ze meerdere fasen op regelmatige en integrale wijze hebben doorlopen:

 • De klant plaatst een bestelling bij B2B LEARNING via het bestelformulier dat beschikbaar is op de website en deelt ons mee dat hij de beschreven dienst wenst te bestellen;
 • De klant wordt dan verzocht om bepaalde persoonsgegevens en gegevens over de dienst die hij wenst te bestellen in te voeren. De bestelling wordt pas geregistreerd op de website nadat de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd.
 • Via een internetpagina en/of een e-mail verneemt de klant dat zijn bestelling goed is ontvangen.
 • B2B LEARNING beschikt dan over een redelijke termijn, en minimum over 10 dagen voorafgaand aan het begin van de opleiding, om de bestelling van de klant te bevestigen. Pas nadat de bestelling is bevestigd, wordt het contract gesloten.

Deze bevestiging wordt naar de klant verzonden per e-mail of door affichering van een specifieke internetpagina. De betaling wordt verricht nadat B2B LEARNING de bestelling heeft bevestigd en een factuur heeft verzonden. Buiten de algemene voorwaarden worden de rechten en plichten van de partijen nader beschreven ter gelegenheid van de verzending van deze bevestiging, die omvat:

 • Het nummer van de bestelling;
 • De datum waarop de bestelling is geplaatst;
 • De gedetailleerde informatie van de bestelling, i.e. de naam van de bestelde dienst, de eenheidsprijs evenals de totale prijs van de bestelling (incl. btw, indien van toepassing);
 • Onze contactgegevens;

3.4 Specifieke voorwaarden voor in-house opleiding

 • Annulering van een opleiding: een opleiding kan kosteloos worden geannuleerd tot 20 werkdagen voor de aanvang van de opleiding, daarna wordt de volledige prijs aangerekend.
 • Uitstel van een opleidingssessie: wij aanvaarden zonder extra kosten uitstel als dit ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de opleidingssessie per e-mail wordt meegedeeld.
 • Betalingsvoorwaarden: De opleidingen worden gefactureerd op de eerste dag van de opleiding. Onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.

3.4. Voor de e-learningmodules en de examens die niet worden voorafgegaan door een opleiding wordt het contract gesloten zodra de klant het verschuldigd bedrag online heeft betaald. Zo B2B LEARNING de bestelling niet aanvaardt, geeft ze de klant daarvan kennis binnen een termijn van 3 dagen en verricht ze snel de terugbetaling van de bestelling.

3.5. B2B LEARNING behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de onderstaande gevallen:

 • Onvolledige of onjuiste bestelling;
 • Het feit gegevens mee te delen die duidelijk fout zijn;
 • Gebrek aan betaling (indien betaling op voorhand is vereist).

4. Voorwaarden voor het gebruik van eBooks, eLearning en examens

4.1 De tijdens de opleiding of certificering opgegeven contactgegevens zullen worden gebruikt als bewijs van de identiteit van de kandidaat. De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat de gegevens met betrekking tot de gevolgde training en certificering zullen worden opgeslagen in de database van B2B LEARNING en in de databases van de partnerbedrijven van B2B LEARNING die de training, certificering en/of eBooks verzorgen.

4.2 De opdrachtgever dient zich er vóór en tijdens het gebruik van de dienst van te vergewissen dat zijn technische omgeving permanent compatibel is met het door B2B LEARNING of haar onderaannemers gebruikte platform.

4.3 B2B LEARNING levert bestellingen van eLearnings, examens en eBooks binnen 48 uur nadat de bestelling op de Site is geplaatst, tijdens de openingstijden van de Site, van 9.00 tot 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag.

4.4 De eLearning-cursus is bedoeld om de deelnemers de kennis bij te brengen die in het cursusprogramma wordt beschreven en om de verworven kennis te toetsen door middel van certificering (indien van toepassing). De verantwoordelijkheid voor het leren en het slagen voor de certificering (indien van toepassing) berust uitsluitend bij de deelnemer en niet bij B2B Learning of haar onderaannemers.

4.5 Door een examen zonder opleiding te bestellen, verklaart de klant dat hij/zij de kennis/leren heeft bestudeerd die nodig is om de certificering door middel van zelfstudie te behalen.

4.6 De schriftelijke en grafische inhoud van de bestelde eLearning cursus, certificering en eBook is auteursrechtelijk beschermd en mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd of gekopieerd. De inhoud is uitsluitend bestemd voor gebruik door één cursist en is onderhevig aan kwaliteitswaarborgingsbepalingen overeengekomen tussen B2B LEARNING en haar onderaannemers. De klant mag in geen geval meervoudig gebruik van het lesmateriaal of het eBook toestaan. De opdrachtgever beschouwt alle informatie die tijdens de opleiding, de certificering of het eBook wordt verstrekt, in geen geval als reproduceerbaar. In het geval dat de overdracht of het delen van identifiers wordt opgemerkt, behoudt B2B LEARNING zich het recht voor om de toegang tot het platform op te schorten, zonder compensatie of kennisgeving.

4.7 Indien wordt vastgesteld dat identifiers zijn overgedragen of gedeeld, behoudt B2B LEARNING zich het recht voor om de toegang tot het platform op te schorten, zonder compensatie of kennisgeving. In geval van verlies van zijn identificatiemiddelen verbindt de Cliënt zich ertoe B2B LEARNING onverwijld in kennis te stellen. Bij gebreke daarvan is de klant aansprakelijk voor elk frauduleus of onrechtmatig gebruik van de identificatiemiddelen.

4.8 De klant begrijpt dat het niet naleven van deze voorwaarden voor het gebruik van online training of eLearning cursussen, certificeringen en eBooks kan leiden tot de onmiddellijke intrekking van het verworven certificaat en kan leiden tot vervolging wegens het niet naleven van deze voorwaarden.

4.9 B2B LEARNING verbindt zich ertoe eventuele technische storingen binnen 48 werkuren te verhelpen tijdens de openingsuren van het bedrijf (maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur). Na deze periode zal B2B LEARNING de periode van toegang tot de module verlengen met een periode die overeenkomt met die van de onbeschikbaarheid. Desalniettemin kan B2B Learning niet aansprakelijk worden gesteld voor verbindingsmoeilijkheden in geval van een onderbreking van de internettoegang of een verbreking van de verbinding die met name te wijten is aan een geval van overmacht, stroomonderbrekingen of onderbrekingen die verband houden met service providers, hosts en toegangsleveranciers.

5. Prijzen

5.1 Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief belastingen. De op het einde van de bestelprocedure voorgestelde prijzen zijn de totale prijzen en omvatten, behoudens andersluidende vermelding, de belastingen en kosten. Er bestaan verschillende prijscategorieën die duidelijk worden toegelicht op de website.

5.2 De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag waarop de website wordt bezocht. Ze mogen te allen tijde worden gewijzigd, met dien verstande dat deze wijzigingen geen gevolgen hebben voor de verplichtingen van de partijen in verband met de bestellingen die B2B LEARNING eerder al heeft bevestigd. In geval van publicatie van een prijs die duidelijk fout is, omdat het bijvoorbeeld om een belachelijk lage prijs gaat en ongeacht de reden (bug, manuele fout, technische fout …), wordt de bestelling geannuleerd, zelfs al had B2B LEARNING ze al bevestigd; in dit geval brengen we de klant daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Zo hij dat wenst, krijgt de klant dan de kans om een nieuwe bestelling te plaatsen voor de gecorrigeerde en juiste prijs.

5.3 Alle overige huidige en toekomstige taksen, indirecte belastingen, rechten en heffingen die een overheid zou vaststellen ter gelegenheid van of bij toepassing van de verkopen waarop de algemene voorwaarden toepasselijk zijn, zijn steeds ten laste van de klant en zijn in voorkomend geval opeisbaar boven op de prijs van de producten en diensten. De eventuele bankkosten zijn ten laste van de klant.

5.4 Onverminderd het bovenstaande geniet B2B LEARNING het recht, eender wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving, de verkoop van de diensten te schorsen, de aangeboden diensten te wijzigen of de prijzen van de diensten te wijzigen, met dien verstande dat deze wijzigingen geen gevolgen hebben voor de bestellingen die B2B LEARNING eerder al heeft aanvaard.

5.5 Voor bedrijfsopleidingen wordt een gepersonaliseerde/op maat gemaakte offerte gemaakt, en na aanvaarding door de klant wordt de prijs als vast en definitief beschouwd.

6 Betaling

6.1 De betalingen worden verricht in euro (€). De deelnamekosten omvatten de koffiepauzes, de lunches en een volledige documentatie. Er wordt geen lunch aangeboden ter gelegenheid van opleidingen die een halve dag duren.

6.2 Na bevestiging van de bestelling zijn er meerdere betalingswijzen mogelijk:


a) Voor de inter-bedrijven opleidingen die al dan niet worden gevolgd door een examen

 • Betalingen met opleidingscheques van het Vlaams of het Waals Gewest worden aanvaard, op voorwaarde dat het vakje ad hoc wordt aangevinkt op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst; B2B neemt dan contact op met de klant om hem de formulieren te bezorgen die nodig zijn om de betaling te verrichten;
 • Betaling door overschrijving ten gunste van B2B LEARNING, na bevestiging van de bestelling en uiterlijk 5 werkdagen vóór het begin van de opleiding.
 • On-line betalingen

b) Voor de e-learningmodules en examens zonder voorafgaande opleiding

 • De betalingen worden online verricht. Weigert B2B LEARNING de bestelling te aanvaarden, dan wordt de klant volledig terugbetaald binnen een redelijke termijn.

c) In-company opleidingen worden gefactureerd op de eerste dag van de cursus. Onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.

6.3 Alle betalingen zijn volledig beveiligd. De server is in versleutelde modus en ook alle doorgestuurde informatie wordt versleuteld.

6.4 Voorts laat B2B LEARNING weten dat ze een mechanisme heeft geïnstalleerd ter bestrijding van fraude in verband met betalingswijzen op internet met als doel op die manier alle klanten te beschermen. In verband hiermee controleert B2B LEARNING de betrouwbaarheid van de informatie die u invoert bij de registratie van een bestelling. Zo er een automatisch alarm afgaat als gevolg van de informatie betreffende uw bestelling, heeft onze dienst voor fraudepreventie het recht u te leggen (bv. kopie van een identiteitsbewijs, certificaat van woonst …). Op basis daarvan hebben wij het recht uw bestelling te bevestigen of te vernietigen.


7. Recht van intrekking – afwezigheden – annuleringen

7.1 De klant heeft het recht de bestelling gratis te annuleren tot twee weken vóór het begin van de opleiding (de “annuleringstermijn”). Na het verstrijken van deze annuleringstermijn is de prijs volledig verschuldigd. De klant mag zich laten vervangen door een collega van dezelfde organisatie zonder dat daarvoor een toeslag dient te worden betaald.

7.2 De klant heeft zijn intrekkingsrecht op geldige wijze uitgeoefend indien hij de mededeling betreffende de uitoefening van het intrekkingsrecht heeft verzonden vóór het verstrijken van deze annuleringstermijn. De uitoefening van het intrekkingsrecht wordt meegedeeld via een bij de post aangetekend schrijven of per e-mail. In deze laatste twee gevallen sturen wij onverwijld een bericht van bevestiging van de annulering naar de klant.

Overeenkomstig het huidige artikel ligt de bewijslast betreffende de uitoefening van het intrekkingsrecht bij de klant.

7.3 B2B LEARNING betaalt alle bedragen terug die ze van de klant heeft ontvangen, zonder overdreven vertraging en hoe dan ook binnen de termijn van twee weken vanaf de dag waarop ze kennis heeft gekregen van de beslissing van de klant om af te zien van het contract.

B2B LEARNING betaalt de bedragen terug met behulp van hetzelfde betalingsmiddel als de klant had gebruikt bij de initiële transactie, tenzij de klant er uitdrukkelijk mee instemt dat een ander betalingsmiddel wordt gebruikt en op voorwaarde dat de terugbetaling geen kosten meebrengt voor de klant.

7.4 B2B LEARNING behoudt zich het recht voor de opleidingen te annuleren waarvoor ze niet genoeg inschrijvingen heeft gekregen (ten minste 4 deelnemers). In dit geval wordt het volledige bedrag terugbetaald aan de klant. In voorkomend geval behoudt B2B LEARNING zich ook het recht voor de organisatievoorwaarden van de opleiding te wijzigen door aan de ingeschreven deelnemers te vragen een toeslag te betalen of door het voorgestelde aantal opleidingsuren te verminderen, met het voorafgaand akkoord van de klant.

7.5 De examens kunnen online worden afgenomen dan wel in nationale of internationale examencentra. De algemene verkoopvoorwaarden van deze examencentra kunnen toepasselijk zijn. Ze worden in voorkomend geval ter kennis van de klant gebracht ter gelegenheid van de bevestiging van zijn inschrijving.


8. Intellectuele eigendom

8.1 De klant erkent dat de informatie, afbeeldingen en gegevens die op de website worden verspreid in welke vorm ook (illustraties, tekst, omschrijvingen, merken, afbeeldingen, video’s, gegevens, adviezen, commentaar …), onze eigendom zijn en/of eigendom zijn van onze medecontractanten of partners; de klant verbindt zich ertoe ze niet te publiceren, te verspreiden, te gebruiken, te veranderen, te wijzigen of te reproduceren, volledig of gedeeltelijk en op welke wijze of in welke vorm ook, tenzij hij daartoe de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen van ons en/of onze medecontracten of partners. Het gaat hier zowel om de inhoud en de componenten van de website als zijn vormen, presentatie en structuur.

8.2 De merken, benamingen en logo’s, al dan niet geregistreerd, die op de website voorkomen alsook de databanken die worden gebruikt in het kader van de exploitatie van de website, zijn onze exclusieve eigendom en/of de exclusieve eigendom van andere vennootschappen. Het is verboden ze te gebruiken of te reproduceren.

8.3 Geen enkel element van het contract tussen B2B LEARNING en de klant kan worden geïnterpreteerd als een overdracht van – meer bepaald intellectuele – eigendomsrechten ten gunste van de klant.

8.4 De klant die een eigen website heeft en op die website, voor persoonlijk gebruik, een eenvoudige link wenst te plaatsen die rechtstreeks verwijst naar een pagina op de website van B2B LEARNING, is verplicht om ons daarvoor de toelating te vragen. In dit geval is er geen sprake van een impliciete aansluitingsovereenkomst. Anderzijds is elke hypertekstlink naar de website van B2B LEARNING, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken als “framing” of “inline linking”, uitdrukkelijk verboden. Hoe dan ook moet elke link, ook wanneer we die stilzwijgend hebben toegestaan, worden verwijderd op ons eenvoudig verzoek.

9 Uitsluiting van aansprakelijkheid

9.1 Binnen de grenzen van de huidige voorwaarden stelt B2B LEARNING zijn website met zijn functionaliteiten en informatie ter beschikking van de klant. B2B LEARNING heeft voor alle fasen inzake toegang tot de website, van de bestelprocedure of de latere diensten enkel een middelenverbintenis.

9.2 Alle informatie die op de website wordt gepubliceerd of verspreid, heeft louter indicatieve waarde voor de klanten die er kennis van nemen. Deze informatie wordt gepubliceerd zonder enige verbintenis wat betreft haar volledigheid, nauwkeurigheid en actuele karakter alsook wat betreft haar bijwerking en verder zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. B2B LEARNING biedt geen garanties voor de juistheid van de informatie op de website, die technische onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten. B2B LEARNING wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de update van de website en de garantie inzake nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die er kan worden gepost. Een deel van deze informatie is afkomstig van derden die B2B LEARNING beschouwt als betrouwbare bronnen. We wijzen echter elke aansprakelijkheid af in geval van foute of onvolledige informatie op de website, ongeacht of ze afkomstig is van B2B LEARNING of van derden. De klant is exclusief aansprakelijk voor elk gebruik van de website of de informatie die er staat.

9.3 B2B LEARNING mag op de pagina’s van zijn website links naar andere internetbronnen opnemen. B2B LEARNING is echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites, advertenties, producten, diensten of enig ander materieel dat beschikbaar is of vanaf externe bronnen en evenmin voor de schade of verliezen die het gevolg kan (kunnen) zijn van hun raadpleging, of nog in verband met het gebruik van deze externe websites of bronnen.

9.4 Algemeen gaat B2B Learning in dit kader een middelenverbintenis aan. We zijn in geen geval aansprakelijk voor de eventuele al dan niet rechtstreekse schade die de klant oploopt in het kader van het gebruik van de website en/of zijn inhoud. Evenzo zijn we enkel aansprakelijk voor ons bedrog of onze zware fout. We zijn niet aansprakelijk voor het bedrog of de zware fout van onze aangestelden, opdrachtgevers en – algemeen – onze onderaannemers en uitvoeringsagenten. De klant dient ons ook te vrijwaren tegen elke klacht in een van de onderstaande gevallen: - verlies van zakelijke opportuniteiten of inkomsten in verband met de werking of het gebrek aan werking, het gebruik of het gebrek aan gebruik van de website, het gebruik van of het gebrek aan inhoud op de website of die zich op de website moet bevinden; - illegale of ongeoorloofde indringing door eender welke derde in de webserver; - introductie van een computervirus in de webserver of op de website; - tijdelijk obstakel van de bandbreedte; - onderbreking van de internetverbinding wegens een oorzaak buiten onze controle. De klant aanvaardt dat de elementen / functionaliteiten / grafische charters … op de website aan evolutie onderhevig zijn. Sommige functies zullen worden geschrapt, andere zullen worden toegevoegd, zonder dat de klant in dit verband welke bijzondere aanspraak ook kan doen gelden. Evenzo beslissen wij alleen of het al dan niet past om welke inhoud ook die op de website aanwezig is op te nemen / te schrappen. Tot slot behouden wij ons het recht voor, te allen tijde en om welke reden ook, de toegang tot de website volledig of gedeeltelijk te wijzigen of te onderbreken, tijdelijk of definitief, zonder dat we gehouden zijn de klant daarvan op voorhand kennis te geven. Dit geldt, bijvoorbeeld, in geval van onderhoud van de website of van belangrijke wijziging van de aangeboden diensten en/of functionaliteiten. We zijn niet aansprakelijk voor welke al dan niet rechtstreekse schade ook als gevolg van een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de website om welke reden ook.

9.5 B2B LEARNING is enkel aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s die het zelf opmaakt.

9.6 B2B LEARNING is niet aansprakelijk voor welke indirecte schade ook als gevolg van de huidige voorwaarden, exploitatieverlies, winstderving, verlies van opportuniteiten, schade of kosten die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van de aankoop van de diensten.

9.7 B2B LEARNING wijst u erop dat het getuigt van voorzichtigheid om de gegevens te bewaren die zijn opgenomen in de gekochte diensten. B2B LEARNING is niet aansprakelijk voor gegevensverlies, verlies van bestanden of voor schade zoals nader beschreven in de bovenstaande paragraaf. De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, meer bepaald wegens onverenigbaarheid van materieel, kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, terugbetaling of het feit ons aansprakelijk te stellen.

10. Privacy en vertrouwelijkheid

10.1 B2B LEARNING behoudt zich het recht voor gegevens betreffende de klant te verzamelen, meer bepaald wanneer die klant een bestelling plaatst of door gebruik te maken van cookies (kleine bestanden die een internetserver verstuurt en die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze houden het spoor bij van de bezochte websites en bevatten bepaalde informatie over dit bezoek – voor meer informatie in dit verband verwijzen we door naar onze pagina’s “Cookies” en “Privacy”).

10.2 De persoonsgegevens betreffende de klanten worden opgeslagen in onze databases. B2B LEARNING is de verantwoordelijke voor de verwerking.

10.3 Door in te stemmen met de algemene verkoopvoorwaarden is de klant akkoord gegaan met het feit dat B2B LEARNING zijn gegevens registreert en verwerkt:

 • Voor administratieve doeleinden;
 • Met het oog op het beheer van de contractuele relaties en van de klanten (bij briefwisseling in het kader van de contractuele relatie of in geval van geschil);
 • Met het oog op de uitvoering van het contract;
 • Om uw persoonsgegevens te bevestigen of te corrigeren;
 • Om brochures en/of nieuwsbrieven te versturen in verband met onze diensten;
 • Om informatie te verwerken voor onze rekening;
 • Om ons te helpen bij de uitvoering van onze zaken en programma’s voor conformering;
 • Om audits van onze activiteiten te verrichten.

De persoonsgegevens van de klanten worden ook verzonden naar de certificatieorganen zodat de klant het gewenste examen kan afleggen.

10.4 De klant heeft het recht de gegevens die op hem betrekking hebben te raadplegen en te vragen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd. Daartoe stuurt de klant ons een e-mail, naar het adres info@b2blearning.be, of een brief naar B2B LEARNING, Gulden Vlieslaan 79 bus 6, 1060 Brussel.

10.5 Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de privacy bij de geïnformatiseerde verwerking kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel, of zijn te vinden op de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht wordt de partij die er het slachtoffer van is ontslagen van elke aansprakelijkheid. Ze kan de aangegane verbintenissen beperken, de overeenkomst verbreken, de uitvoering ervan annuleren of opschorten, zonder dat ze gehouden is welke schadevergoeding ook te betalen.

11.2 De partijen beschouwen de hierna genoemde gebeurtenissen meer bepaald als gevallen van overmacht: oorlog, burgeroorlog, stakingen, aanslagen, lock-out, machinebreuk, brand, overstroming, onderbreking van vervoermiddelen, moeilijkheden met de bevoorrading met grondstoffen, materialen en energie, beperkingen of maatregelen van overheidswege, vertragingen te wijten aan leveranciers en – algemeen – eender welke oorzaak die leidt tot werkloosheid of volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van onze lokalen.

11.3 Pandemie / Covid 19: de organisatie van de cursussen kan te allen tijde worden gewijzigd door B2B Learning volgens de sanitaire regels die door de overheid zijn afgekondigd.

12 Bewaring, archivering van transacties en bewijs

12.1 De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die wordt beschouwd als een getrouwe en duurzame kopie.

12.2 In het kader van hun relaties aanvaarden alle partijen het principe van het elektronisch bewijs (bv. e-mail, back-up enzovoort).

13. Nietigheid

Het geval waarbij een bepaling van dit contract nietig zou zijn als gevolg van een wijziging van de wet- of regelgeving of een beslissing in rechte kan geen gevolgen hebben voor de geldigheid en de inachtneming van de overige bepalingen van het contract en de algemene voorwaarden.

14 Toepasselijk recht – Bevoegd gerecht

14.1 De contractuele relaties tussen B2B LEARNING en de klant zijn onderworpen aan het Belgisch recht, ongeacht de nationaliteit van de partijen.

14.2 Elk geschil met een klant behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

14.3 In het kader van hun relaties aanvaarden alle partijen het principe van het elektronisch bewijs (bv. e-mail, back-up enzovoort).

.


Haut de la page

Een unieke ervaring

We doen er alles aan om u een veilige en persoonlijke navigatie te bieden. Hiervoor gebruiken wij cookies om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interessegebieden, om anoniem statistische gegevens te verzamelen en om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Google kan uw persoonlijke gegevens en cookies gebruiken om haar advertenties te personaliseren.

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd

Subtotaal van uw winkelwagen (1 item) (excl. BTW) :
Mijn winkelwagen Doorgaan met winkelen